Polityka prywatności

Informacje ogólne

 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.artbron.pl jest firma PHU ARTBRON Artur Nowak zarejestrowana 
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 622-228-68-56 Regon 250922332  Koncesja MSWiA nr B-118/2004 
miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Krotoszyńska 72a 63-400 Ostrów Wielkopolski, adres poczty elektronicznej 
(e-mail):  artbron@artbron.pl zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych RODO art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia
 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
 w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dane osobowe klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu Artbron.

Każdy Klient, który przekazal nam swoje dane osobowe, ma pełną momożliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. 
Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny

 

Dane niezbędne do realizacji zamówienia

 

Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych
 z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.

Niezbędne dane do złożenia zamówienia:

1.Imię i nazwisko, firma - NIP,

2.Nr i seria dowodu osobistego (dotyczy tylko produktów koncesjonowanych takich jak broń alarmowa, broń czarnoprochowa oraz paralizatory elektryczne)

3.Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

4.Adres e-mail,

5.Numer telefonu


Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji lub zakupu w ramach sklepu internetowego artbron.pl


Przekazanie danych firmie kurierskiej


Ze względu prowadzenia przez nasz sklep formy sprzedaży wysylkowej, niektóre dane osobowe (niezbędne do wykonania usługi dostawy towaru) zostaną przekazane firmie kurierskiej,
 odpowiedzialnej za dostarczenie do Państwa towaru zakupionego w naszym sklepie internetowym.


Kontakt z klientem

W celu finalizacji zamówienia, przesłania odpowiedzi na pytanie skierowane drogą mailową, Sklep Internetowy będzie korzystał z poczty elektronicznej e-mail lub połączeń telefonicznych. 
W przypadku finalizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym, do klienta zostaną przekazane wszystkie niezbędne informacje na temat dokonanej transakcji i postępach w realizacji 
zamówienia drogą mailową.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

1.Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych są przepisy dotyczące ochrony danych osobowych RODO art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie –  udzielona przez Państwa zgoda 

2. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność 
podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną 
przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.
Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

3. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

a. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

b. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, 
której dane dotyczą.


4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania  Przetwarzanie danych będzie miało związek 
z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo przed zawarciem umów
 o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

5. Dostęp do swoich danych oraz możliwość ich zmiany lub usunięcia

6. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

7. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, 
uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, 
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: artbron@artbron.pl

 

Postanowienia końcowe

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, 
a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów 
oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.artbron.pl oraz inne właściwe przepisy prawa.